به آرامی آغار به مردن می‌کنی

به ارامی آغاز به مردن می‌کنی

اگر سفر نکنی

اگر چیزی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش نکنی

اگر از خودت قدردانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی

زمانی که خودباوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی

اگر برده عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

به آرامی آغاز به مردن می‌کنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش

و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا می‌دارد

و ضربان قلبت را تندتر می‌کند دوری کنی

تو به آرامی آغاز به مردن می‌کنی

اگر هنگامی که با شغلت شاد نیستی آن را عوش نکنی

اگر برای اطمینان در نامطمئن خطر نکنی 

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در تمام زندگیت ورای مصلحت اندیشی نروی

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن

امروز کاری بکن

نگذار که به آرامی بمیری

شادی را فراموش نکن 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید