گفتگو

گفتگو، هرگز با عجله و به طرز ناگهانی شروع نمی‌ شد، و هبچ کس عجولانه چیزی نمی‌پرسید. هر اندازه هم که مهم می بود، و هیچ کس با عجله پاسخی نمی‌داد.

اندکی مکث،که فرصتی برای فکر کردن ایجاد می‌کرد، از آداب راستین شروع و ادامه یک گفتگو بود. تامل کردم برای لاکوتا بسیار پرمعنابود، ایجاد چنین فضایی برای آغاز کننده گفتگو، و نیز لحظه‌ای مکث، قبل از سخن گفتن خود، در جهت اجرای فرهنگ راستین سخن گفتن، و احترام به قانون" اول فکر کن، سپس سخن بگو: صورت می‌گرفت.

برگرفته از کتاب "سرحپوستان بزرگ می‌گویند" 

/ 0 نظر / 11 بازدید