هدیه طبیعت

اگر به میزان نعمت هایی که صرفاً به خاطر زیستن بر روی کره زمین از طبیعت، از مردم و با از اجتماع می گیزیم و هرگز هم قادر به جبران آنها نیستیم بیندیشیم دچار بهت و حیرت خواهیم شد. افکار خوب ، غذای خوب، باران خوب، حتی لبخندی که یک بچه می زند یک هدیه از طبیعت و محیط زیست است.

وقتی از لبخند آن بچه لذت می بررید در واقع چیزی از آن بچه دریافت نموده اید که باید به همان میزان به  جهان و جامعه بازگردانید بدین ترتیب تعادل را برقرار خواهید نمود

احتیاجی  نیست که آن را مسقیماً به همان بچه بدهید. ما مدام در حال دریافت کردن هستیم وهر کدام از ما باید چنین فکر کند: چقدر دریافت می کنم و چقدر در عوض برمی گزدانم

/ 1 نظر / 11 بازدید
منصور

استاد عرفاني مي فرمود : تا مي تواند تخليه شويد تخليه محبتي يعني تا مي توانيد با محبت تخليه كنيد اگر اينطور شد خداوند بيشتر مي دهد و يا تخليه مالي ... به من هم سر بزن [لبخند]